Znaszli ten kraj regulamin

Notice: Undefined index: user_status in /var/www/vhosts/zaglebiedabrowskie.org/httpdocs/tworcy/print.php on line 80
Dodane przez mariusz dnia Sierpnia 12 2022 00:00:00

REGULAMIN XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO „ZNASZLI TEN KRAJ

 

1. Budzenie miłości do kraju ojczystego poprzez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej

2. Propagowanie postaw patriotycznych oraz dumy narodowej3. Zainteresowanie działalnością artystyczną dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe4. Upamiętnienie 120 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Sosnowca

WARUNKIUCZESTNICTWA:

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego krajuGrupy wiekowe: dzieci i młodzież - do lat 18/ dorośli - powyżej 18 latTermin składania prac upływa dnia 14.10.2022

Prace konkursowe należy nadesłać na adres organizatora :Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 zdopiskiem: XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.Prace można również składać w Bibliotece Pedagogicznej Będzin ul. Małachowskiego 29 (parter)

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 795 422 561 na stroniehttp://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php lub e-mail: orlowska.stkzd@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas finału dnia 17 listopada 2022 roku o godz. 17-tej w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu ul. Kościelna 11.

 

Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

.KATEGORIA LITERACKA:

1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący wiersze i prozę

2. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadanie (1 strona A 4 - czcionkaTimes New Roman 12), które nigdzie wcześniej nie były publikowane i nie zostały nagrodzone winnych konkursach

3. Utwory należy opatrzyć godłem i przesłać w 2 egzemplarzach

4. Nazwisko, imię, kategorię wiekową, dokładny adres oraz e-mail i nr telefonu należy umieścić wosobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów.

5. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, w skład któregowejdą krytycy literaccy i poeci.

6.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowanianagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym

KATEGORIA PLASTYCZNA:

1. Uczestnicy konkursu mogą złożyć po 1 pracy z dziedziny: malarstwo (technika dowolna)), haftartystyczny (obrazy) oraz fotografia artystyczna

2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach " Znaszli tenkraj" czy innych konkursach ani też kopie.

3. Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy, powinny posiadać zawieszki gotowe doekspozycji/zawieszenia.

4. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 30 cm , dłuższy bok max 80 cm

5. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem. Nazwisko, imię kategorię wiekową,dokładny adres oraz e-mail i nr telefonu należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takimsamym godłem i dołączyć do obrazu

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uwaga!

Do koperty z danymi uczestnictwa konkursu należy dołączyć podpisane oświadczenie dopobrania w formie pliku ze strony http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.phpSTKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnej za spory wynikłe w wyniku źle przesłanych prac.Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem. Za uszkodzenia wynikłe podczas transportuorganizator nie odpowiada.Prace należy odebrać do 30.12.2022 roku. Prace nieodebrane w tym terminie zostaną odesłanepocztą na koszt autora.