Konkurs "Znaszli ten kraj"

Notice: Undefined index: user_status in /var/www/vhosts/zaglebiedabrowskie.org/httpdocs/tworcy/print.php on line 80
Dodane przez mariusz dnia Lipca 06 2021 19:07:40

Regulamin konkursu „Znaszli ten kraj 2021” 

 

oraz oświadczenie RODO

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO „ZNASZLI TEN KRAJ”
REGULAMIN
CELE KONKURSU:
1. Budzenie miłości do kraju ojczystego przez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej.
2. Propagowanie postaw patriotycznych oraz dumy narodowej
3. Wzrost zainteresowania działalnością artystyczną wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
4. Zacieśnienie więzi z krajem ojczystym w środowisku polonijnym.
5. Promocja kultury regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Grupy wiekowe: dzieci i młodzież - do lat 18/ dorośli - powyżej 18 lat
Termin składania prac upływa dnia 8.10.2021
Prace konkursowe należy nadesłać na adres organizatora :
Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem: XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.
Prace można również składać w Bibliotece Pedagogicznej Będzin ul. Małachowskiego 29 (parter)
Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 795 422 561 na stronie http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php lub e-mail: orlowska.stkzd@gmail.com
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas finału 15 listopada 2021 roku o godz. 17-tej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie pl. Włodzimierza Wójcika 1
Przewiduje się przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:
I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.
O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
KATEGORIA LITERACKA:
1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący z kraju i środowisk polonijnych za granicą oraz obcokrajowcy piszący po polsku
2. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadania (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12), które nie były nigdzie wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich i nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
3. Utwory należy opatrzyć godłem i przesłać w 2 egzemplarzach
4. Nazwisko, imię, kategorię wiekową, dokładny adres oraz e-mail i nr telefonu należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym
6. Uwaga! Koperta zewnętrzna zawierająca utwory i koperta z zawartymi w niej danymi osobowymi nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora, gdyż nastąpi automatyczne odtajnienie.
7. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą krytycy literaccy i poeci.
KATEGORIA PLASTYCZNA:
Malarstwo (technika dowolna)), obrazy wykonane haftem, fotografia artystyczna oraz rzeźba.
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.
2. Uczestnicy konkursu mogą złożyć 1-3 prac związanych z tytułem konkursu.
3. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach " Znaszli ten kraj", innych konkursach ani też kopie.
4. Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy, powinny posiadać zawieszki gotowe do ekspozycji/zawieszenia.
5. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 20 cm , dłuższy bok max 100 cm, dla rzeźby wymiar podstawy nie może przekraczać 50 cm x 60 cm
6. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem. Nazwisko, imię kategorię wiekową, dokładny adres oraz e-mail i nr telefonu należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu prac.
7. Zdjęcia prac zgłaszanych do konkursu należy przesłać w formacie jpg
8. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uwaga! Do koperty z danymi uczestnictwa konkursu należy dołączyć podpisane oświadczenie do pobrania w formie pliku ze strony http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php
STKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnej za spory wynikłe w wyniku źle przesłanych prac.
Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem. Za uszkodzenia wynikłe podczas transportu organizator nie odpowiada.
Prace należy odebrać do 30.12.2021 roku. Prace nieodebrane w tym terminie zostaną odesłane pocztą na koszt autora.

 


Oświadczenie uczestnika konkursu

 

Regulamin Znaszli ten kraj 2021