WSPIERAJĄ NAS
POZNAJEMY ZAGŁĘBIE


E-book o historii Zagłębia Dąbrowskiego:

Projekty Realizowane
Społeczność
Polecamy
Apel do mediów o uszanowanie różnorodności województwa

Strona Piotra Bieleckiego

Aktualności

Koncert "Aldaron i Jarecki"
Michał Kusiak 10.02.2017
Zapraszamy serdecznie na koncert Aldarona i Jareckiego który odbędzie się 12 lutego o godzinie 18:00 w Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu, ul. Będzińska 65. Bilety w cenie 15 zł dostępne online na stronie www.kiepura.pl w kasie Sali Widowiskowo - Koncertowej MUZA oraz w kasie Energetycznego Centrum Kultury.

Paweł „Alda­ron” Cze­kal­ski pochodzący z Sosnowca, gita­rzy­sta, woka­li­sta, autor pio­se­nek, bard. Śpiewa pio­senki opi­su­jące życie we współ­cze­snym świe­cie, o rela­cjach i zależ­no­ściach świata natury i cywi­li­za­cji, o rado­ściach, wybo­rach, smut­kach, poszu­ki­wa­niu ducho­wo­ści współ­cze­snego czło­wieka.

Tek­sty można okre­ślić mia­nem pio­se­nek z dawką poezji, pełne gier słow­nych, cza­sem prze­mie­szane ze sty­li­styką hip-hopową – są wyko­ny­wane z towa­rzy­sze­niem gitary i har­mo­nijki ust­nej. W latach 2005 – 2012 uczest­nik, czę­sto lau­reat wielu imprez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kon­kur­sów, prze­glą­dów czy festi­wa­lów pio­senki.

Obec­nie intensywna dzia­łal­ność kon­certowa, głównie w rejonie Bieszczad, ale też w całym kraju. Ostatnio najczęściej występuje wspólnie z gitarzystą solowym Jarkiem "Jareckim" Poniatowskim.

Nowa, trzecia płyta "Wiara ta sama"

Płyta powsta­wała w latach 2014–2016. Nagrana w Pokrzyw­nie nie­da­leko Piły ze skła­dem Ławeczka: Karol Szo­now­ski, Karo­lina „Lolek Fur­man” i Szy­mon Szpot. Dużo tek­stów, muzyki, instrumentow, brzmień, aran­ża­cji, kolo­rów. Wśród gości – Jacek Kleyff. Album jest dwu­pły­towy, druga część to kon­cert z Ławeczką i Mar­ce­pa­nem zare­je­stro­wany w pil­skim klu­bie „Scena”. Płyta zawiera ksią­żeczkę z tek­stami i akor­dami stu­dyj­nego albumu.

Płyty będzie można nabyć w trakcie koncertu, więcej informacji www.aldaron.euP
0 odpowiedzi
Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Region w pigułce
Historia
Obszar i granice
Herb i barwy
Ludzie
Legendy i podania
Muzea i galerie
Kinematografia
Ciekawostki

Kącik Regionalisty

Doł±cz do nas
czyli zapraszamy
do działania

Wesprzyj
nasze
działania

Warte czytania
Nasi partnerzy
_

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
statystyka