KONKURS "SEN O KARPATACH"
Dodane przez Admin dnia Kwiecień 19 2017 21:21:52

 

XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Sen o Karpatach”

Piwniczna- Zdrój 2017

 

„Bo w górach jest wszystko co kocham” – J. Harasymowicz

 

1. Konkurs, w którego centrum pozostaje zawsze krajobraz, człowiek, przyroda, tradycja gór,           

będzie rozegrany w dwu kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież do lat 18

Kategoria II – dorośli

 

2. Wiersze w ilości 1 – 3 nigdzie nie publikowane, nie biorące udziału w  innych konkursach,  należy nadsyłać w trzech egzemplarzach pod adresem MGOK w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 roku  (decyduje data stempla pocztowego).  Na kopercie należy zaznaczyć kategorię:                         I – młodzieżowa lub II - dorośli W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres mailowy, numer telefonu. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikacji nagrodzonych i wyróżnionych (także drukiem) prac w prasie i wydawnictwie pokonkursowym.

 

3. Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.

 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 13 sierpnia 2017 r. w Piwnicznej podczas XIX Spotkania Poezji i Muzyki Gór „WRZOSOWISKO”.

 

5. Dla laureatów I kategorii przewidziano nagrody rzeczowe, laureat Grand Prix i laureaci I -III miejsca w II kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Nagrodę specjalną ŚRODOWISKA TWÓRCZEGO  otrzyma autor najlepszego wiersza (wierszy) inspirowanych Piwniczną-Zdrojem i okolicą. Wszyscy wyróżnieni otrzymają upominki rzeczowe.

 

6. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.

 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

 

8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix      -     1000 zł

I nagroda        -       600 zł

II nagroda       -       450 zł

III nagroda      -       250 zł

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

 

     Konkurs organizują miejscowi twórcy, Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju  ze znaczącym wsparciem współorganizatora, którym jest „Piwniczanka” Spółdzielnia Pracy, Dyrekcja Lasów  Państwowych w Krakowie, BS Piwniczna. 

     Do udziału w konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków, a także wszystkich, którzy góry znają i kochają.

 

Adres organizatora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój

tel. 18 4464 157, e-mail: mgok_piwniczna@onet.pl