Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

STKZD 41-205 Sosnowiec
ul. Plac Kościuszki 5

tel. 795 422 561
e-mail

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kana 09-2016

W miesiącu wrześniu zapraszamy do galerii sztuki KANA Art do obejrzenia prac Pani Jolanty Placzyńskiej.


SDK ODEON 2016 FOTOGRAFIA

Zapraszamy 24.09.2016 r. godz.17.00 do

 

Spółdzielczego Domu Kultury „Odeon”w Czeladzi  na spektakl

 

poetycko-muzyczny ,, Ballada o żołnierzu ,,

 

oraz wystawę fotograficzną

 

,,CZELADŹ I PIASKI JABY WSPOMNIENIA ,,
 

swoje prace zaprezentują : Andrzej Gilski, MariuszReliga,

 

Ryszard Ruszkiewicz, Wojciech Skórka.

 

Zapraszamy powspominajmy !!!! .


SDK ODEON 2016

Irena Wiltosińxka 2016-09

“ZAPRASZAM do Krakowa.
Obrazy mojego pędzla zawisły w "Vis a vis" w Krakowie i będą tam eksponowane przez cały wrzesień. Popularnie miejsce to nazywa się "ZWIS" i stanowi wespół z "Piwnicą pod Baranami" wyjątkowy punkt na mapie kulturalnej miasta, gdzie stali bywalcy zasiadają przed wejściem, wspominają miniony czas i rozprawiają o tym, co nas czeka. Obok, na ławeczce z bukietem kwiatków, siedzi sobie kamienny Pan Piotr Skrzynecki.
Pan Bogdan robi tu świetną kawusię. Można napić się winka i zjeść pyszne ciasteczko ....
Kraków , Rynek 29”
Irena Wiltosińska

UWAGA !!!

UWAGA !!!

 

Informujemy, iż w związku z dostarczaniem prac na 

 Dąbrowskie Derby Artystyczne 

i

 konkurs Znaszli ten kraj

w naszych siedzibach w Sosnowcu i Będzinie odbędą się dyżury

Sosnowiec, Plac Kościuszki 5

31 sierpnia br. godz. 15.00 - 16.00

08 września br. godz. 17.00 - 19.00

 Będzin, Małachowskiego 29

07 września br. godz. 13.00 - 15.00

08 września br. godz. 15.00 - 17.00

WALNE ZEBRANIE 2016

ZARZĄD STKZD ZWOŁUJE NA DZIEŃ
20 WRZEŚNIA 2016R. GODZ. 17.00
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW.
W PRZYPADKU BRAKU KWORUM DRUGI TERMIN USTALA SIĘ NA
GODZ. 17.15.
PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE OBRAD
2. UZUPEŁNIENIE SKŁADU ZARZĄDU
3. WOLNE WNIOSKI
4. ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

 

Zarząd STKZD

ZNASZLI TEN KRAJ

U W A G A !!! U W A G A !!!
Zbliża się termin nadsyłania prac na 
* KONKURS PLASTYCZNO - LITERACKI "ZNASZLI TEN KRAJ"
* I DĄBROWSKIE DERBY ARTYSTYCZNE 2016

 

Termin składania prac upływa 10 września 2016r.

Więcej info na str. http://www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org/news.php

 

Z A R A S Z A M Y    I     Z A C H Ę C A M Y    D O     U D Z I A Ł U  

 

Prace na Dąbrowskie Derby Artystyczne 

i Konkurs "Znaszli ten kraj" 

można dostarczyć osobiście do naszej siedziby

w Sosnowcu lub w Będzinie.

 

O terminie dyżurów poinformujemy wkrótce.


Znaszli ten kraj 2016

Znaszli ten kraj 2016

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

OGŁASZA  VIII  EDYCJĘ

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

“ZNASZLI TEN KRAJ”

 

 

 

REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

1. Budzenie miłości do kraju ojczystego przez ukazanie jego piękna w twórczości artystycznej.

2. Wzrost zainteresowania działalnością artystyczną w środowisku młodzieżowym oraz osób dorosłych.

3. Zacieśnienie więzi z krajem ojczystym w środowisku polonijnym.

4. Promocja kultury regionu zagłębiowskiego w kraju i za granicą.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Grupy wiekowe: do lat 18/od lat 18 (przy utworach podać grupę wiekową)

Termin składania prac upływa 10 września 2016r.

Prace konkursowe należy nadesłać na  adres :

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 42-500 Będzin ul. Małachowskiego 29 z dopiskiem VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego “Znaszli ten kraj”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 PAŹDZIERNIKA 2016r.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.

O podziale nagród decydować będzie wybrane jury.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

 

Kategoria literacka:

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący  z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Tematyka konkursu dotyczy szeroko pojętego pejzażu kraju ojczystego.

3. Na konkurs prosimy dostarczyć zestaw 1-3 wierszy lub 1 opowiadania (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12), które nie były nigdzie wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich i nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

4. Utwory należy opatrzyć godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15).

Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu utworów. Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw utworów.

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w katalogu pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji i Internecie.

6. Uwaga! Koperta zewnętrzna zawierająca utwory i koperta z zawartymi w niej danymi osobowymi nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora, gdyż nastąpi automatyczne odtajnienie.

 

Prace konkursowe wyłącznie w maszynopisie należy nadesłać w 2 egzemplarzach oraz

w wersji elektronicznej adres email  stowarzyszenie_TKZD@op.pl  lub dołączyć na płycie.

 

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów , w skład którego wejdą krytycy literaccy i poeci.

 

 

 

Kategoria plastyczna:

 

Malarstwo (w dowolnej technice), obrazy wykonane haftem, fotografia.

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć twórcy z całego kraju oraz środowisk polonijnych za granicą.

2. Uczestnicy konkursu mogą złożyć maksymalnie do dwóch prac związanych z tytułem konkursu.

3. Do konkursu nie będą dopuszczone prace biorące udział w poprzednich konkursach ani też kopie.

Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy/fotoramy , powinny posiadać zawieszki, dzięki którym będą mogły być gotowe do ekspozycji/zawieszenia.

4. Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 20 cm , dłuższy bok max 100 cm.

5. Prace konkursowe muszą być trwale opatrzone godłem (wyrazowym  i dwucyfrowym  np. malwa15) i metryczką. Nazwisko, imię kategorię wiekową i dokładny adres należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu prac. Uczestnik może nadesłać tylko jeden  zestaw prac, do których należy dołączyć płytkę CD ze zdjęciami prac  lub przesłać je na adres email stowarzyszenie_TKZD@op.pl. Zdjęcia prac zgłaszanych do konkursu - należy przesłać w formacie: jpg, jpeg

6. Prace konkursowe oceniać będzie jury składające się z profesjonalnych artystów-plastyków.

7. Komisja ma prawo przyznania nagród bez podziału na poszczególne techniki plastyczne.

8. Prace należy odebrać do końca stycznia2017 r.

9. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

10. Prosimy o zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem.  Za uszkodzenia wynikłe podczas  transportu organizator nie odpowiada.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. 1.       Zgłoszenie należy przesłać na adres Organizatora do dnia 10.09.2016
 2. Jedna praca może być umieszczona w katalogu pokonkursowym.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne zamieszczenie prac w prasie, Internecie, katalogach, eksponowania na wystawie pokonkursowej i imprezach towarzyszących.
 4. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać  pod numerem telefonu  795 422 561

e-mail- stowarzyszenie_TKZD@op.pl

 

www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

 

 

Uczestnicy konkursu oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do swoich prac oraz posiadają zgodę na prezentowanie prac.

STKZD nie ponosi odpowiedzialności prawnych za spory wynikłe w wyniku przesłanych prac.

 

Stanisława Bień 22.06.2016

Zapraszamy 22.06.2016r. godz.17.00 

 

do Centrum Edukacji i Wychowania

 

Młodzieży KANA ul. Legionów 10

 

na finisaż wystawy Stanisławy Bień 

 

" Sztuka w hafcie zamknięta "

 

Oprawa artystyczna :

 

Krystyna Borkowska

 

Bożena Związek

Dąbrowskie spotkanie ze sztuką

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

 

w ramach jubileuszu 100 - lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich

 

OGŁASZA 

 

I DĄBROWSKIE DERBY ARTYSTYCZNE 2016

 

 

 

REGULAMIN

 

Cele konkursu:

 

- Celem głównym jest realizacja Dąbrowskich Derbów Artystycznych 2016  jako

I edycji tego rodzaju projektu, pozwalającego na dotarcie do szerokiego

i zróżnicowanego grona odbiorców oraz pozwalającego w ten sposób  na uczczenie nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej.

- popularyzacja sztuk plastycznych
- promocja Zagłębia Dąbrowskiego jako regionu przyjaznego dla kultury

- wykreowanie cyklicznego projektu jako stałej przestrzeni zagłębiowskiej do konfrontacji sztuki artystów krajowych, zdefiniowanej w kategoriach derbów
- prezentacja dorobku artystycznego twórców z kraju, szczególnie miast i regionów partnerskich Zagłębia

- wymiana doświadczeń i pomysłów artystycznych, w tym również idei integracji europejskiej, tożsamości lokalnej i wielokulturowości w sztuce
- spotkania artystów z różnych regionów na niwie kultury

– podejmowanie artystycznej refleksji nad różnymi aspektami rzeczywistości kulturowej

- popularyzacja miasta Dąbrowa Górnicza w miastach sąsiednich

 

=============================================================

Realizacja projektu odbywać się będzie w dwóch etapach.

 

 1. 1.      Pierwszy etap 
 • to trzydniowy plener malarski.

Oficjalne otwarcie  nastąpi 16 czerwca 2016 o godz. 11.00 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Plener połączony będzie z warsztatami prowadzonymi przez profesjonalistów z ASP. Artyści będą mogli swobodnie poruszać się po obiekcie i pracować (robić zdjęcia, malować, rysować, sporządzać notatki).

Plener  adresowany jest do wszystkich twórców  z całego kraju, ma charakter otwarty.

Uczestnicy biorący udział w plenerze zabierają swoje prace do domu w celu dopracowania ich i przesyłają je na adres Organizatora do dnia  10 września 2016r.

 1. 2.      Drugi etap
 • to uroczyste otwarcie i wernisaż Dąbrowskich Derbów Artystycznych 2016, który odbędzie się 24 października 2016r. o godz.17.00 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie Dzień Dąbrowski z okazji 100-lecia miasta, który uświetnią występy regionalnych zespołów artystycznych.

 1. 2.       Osoby chcące wziąć udział tylko w Derbach, z pominięciem udziału w plenerze przesyłają swoje prace również do 10 września 2016r.
 2. 3.      Dodatkowo każdy uczestnik winien przesłać zdjęcia swoich prac w formacie: jpg, jpeg do dnia 20 sierpnia 2016r., osoby piszące swoje utwory w wersji elektronicznej.

 

 

 •  Od października 2016r. dzieła eksponowane będą również na terenie Zagłębia: w Galerii Muza w Sosnowcu oraz w  Ośrodku Kultury w Będzinie. Wystawy będą trwały do 31.12.2016.
  •   Dodatkowo  będzie opracowany i wydany katalog festiwalowy. (nieodpłatnie dla Uczestników)

 

Lista prac zakwalifikowanych przez powołaną przez Organizatora komisję do drugiego etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Derbów do  dnia  30.09. 2016 r.

               www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

https://www.facebook.com/Stkzd-Sosnowiec-858108637633968/

 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Derby adresowane są do wszystkich pełnoletnich Twórców  z całego kraju, mają charakter otwarty .
 2. Każdy autor może zgłosić dwie prace.
 3. Prace zgłaszane mogą być w kategorii: malarstwo, fotografia, haft oraz utwory literackie.
 4. Obrazy muszą być oprawione w listwy lub antyramy/fotoramy , powinny posiadać zawieszki, dzięki którym będą mogły być gotowe do ekspozycji/zawieszenia.
 5.  Format prac : krótszy bok nie mniejszy niż 20 cm , max 100 cm dłuższy bok.
 6. Prace literackie:  prosimy dostarczyć zestaw 1-2 wierszy lub 1 opowiadania (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12), które nie były nigdzie publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich i nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
 7. Tematem prac jest piękno Zagłębia Dąbrowskiego jako regionu przyjaznego dla kultury, w szczególności Pałacu Kultury Zagłębia.
 8. Osoby chcące wziąć udział w plenerze przesyłają komplet dokumentów 

(kartę zgłoszenia/ udziału w plenerze + potwierdzenie opłaty 15,00 )  do 19 maja  2016r. w wersji elektronicznej na adres e-mail:
stowarzyszenie_TKZD@op.pl

 1. Wszyscy uczestnicy derbów (I i II etap)przesyłają komplet dokumentów  (kartę zgłoszenia + potwierdzenie opłaty 25,00 zł + zdjęcia prac )  do 20 sierpnia 2016r. w wersji elektronicznej na adres e-mail:
  stowarzyszenie_TKZD@op.pl  lub na płycie CD, lub pendrive.

10.  Termin składania prac upływa 10 września 2016r.

11.  Prace należy nadesłać na  adres :

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

42-500 Będzin

ul. Małachowskiego 29

 z dopiskiem DĄBROWSKIE DERBY ARTYSTYCZNE 2016

 

12.  Podsumowanie derbów i uroczysty wernisaż nastąpi 24 października 2016r.

13.  Opłaty zawierają koszty transportu, pakowania, dyplomów dla uczestników pleneru, katalogi dla uczestników II etapu

14.  Po zakończeniu derbów każdy uczestnik odbiera prace osobiście lub prace zostaną przesłane na koszt uczestnika (wg informacji z karty zgłoszenia).

15.  Prace będą do odbioru w siedzibie Organizatora w terminie do 31 stycznia 2017r. Terminarz odbioru prac będzie podany na stronie STKZD. Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora.

16.  Uczestnicy zainteresowani korzystaniem z powierzonych materiałów (podobrazia malarskie, farby, pędzle, bloki) podpisują zobowiązanie, iż po zakończeniu pracy gotowy obraz przekazują nieodpłatnie na własność STKZD. Następnie obrazy zostaną przekazane do Pałacu Kultury Zagłębia jako eksponaty wystawiennicze i pozostaną własnością PKZ.

17. Organizatorzy traktować będą nadesłane prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesyłki.

 

 

 

Informacje dot. wypełnienia karty zgłoszenia :

 1. Wypełnienie Karty Zgłoszenia:
  a) druk Karty Zgłoszenia można wypełnić elektronicznie (komputerowo), bez składania podpisu i skanowania dokumentu  – ale wtedy obowiązkowe jest podanie numeru Pesel lub numeru dowodu osobistego  i numeru telefonu Zgłaszającego w podpisie Karty Zgłoszenia

b) druk można też wypełnić komputerowo lub ręcznie (drukowanymi literami), podpisać i zeskanować, a następnie wysłać do Organizatora pocztą elektroniczną – wówczas  nie wymagane jest podawanie numeru Pesel/ nr dowodu osobistego i telefonu .

 1. Kartę Zgłoszenia/udziału w plenerze należy przesłać do Organizatora najpóźniej w terminie do dnia 19 maja  2016 r, zachęcamy jednak do  wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa i przesyłania kart zgłoszeń.
 2. Wraz z Kartą Zgłoszenia prosimy o przesłanie dowodu wpłaty.(15,00 zł)
 3. Zgłoszenia do Derbów mogą dokonywać indywidualnie autorzy lub w ich imieniu placówki kultury, organizacje społeczne, związki artystyczne, itp.
 4. Karta Zgłoszenia może dotyczyć tylko jednego autora
 5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, jest dokonanie przez zgłaszającego opłaty za uczestnictwo w wysokości  25,00 złotych.
 6.  Kartę Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:
  stowarzyszenie_TKZD@op.pl
 7. informacje o Derbach podawane są na stronie informacyjnej, pod adresem:
  www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

https://www.facebook.com/Stkzd-Sosnowiec-858108637633968/

 1. 9.      W razie niejasności lub pytań – prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie_TKZD@op.pl  lub telefonicznie  795-422-561

 

 

 

 

 

=========================================================================

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. opłata za udział w plenerze wynosi 15,00
 2. 2.      Zgłoszenie/udział w plenerze wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres Organizatora do dnia

19 maja  2016 r.

 1. opłata za udział w derbach wynosi 25,00.
 2. 4.      Zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres Organizatora do dnia

20 sierpnia 2016 r.

 1. Jedna praca może być umieszczona w katalogu pokonkursowym.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne zamieszczenie prac w prasie, Internecie, katalogach, eksponowania na wystawie pokonkursowej i imprezach towarzyszących.
 3. Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać  pod numerem telefonu  795 422 561

e-mail- stowarzyszenie_TKZD@op.pl

 

                        www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

https://www.facebook.com/Stkzd-Sosnowiec-858108637633968/

 

 

Dokonując zgłoszenia do Derbów, równocześnie dokonuję wpłaty opłaty za uczestnictwoa) I - części opłaty w wysokości 15,00 złotych (piętnaście złotych) , która zostaje wpłacona
przelewem na konto Organizatora, po przesłaniu Karty Zgłoszenia i upoważnia do udziału w trzydniowym plenerze.

KONTO:

Bank Spółdzielczy w Będzinie
77 8438 0001 0020 8684 2000 0010

 

 

Miejsce pleneru: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Termin:16.06.2016 godz. 11.00 – 15.00 (zwiedzanie pałacu, warsztaty artystyczne )

             17.06.2016 godz. 11.00 – 14.00

             18.06.2016 godz. 11.00 – 14.00

Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom Derbów

Spotkanie – główne wejście, punkt informacyjny

 

Artyści chcący skorzystać z naszych artykułów malarskich (podobrazia, farby, pędzle) otrzymają materiały po podpisaniu umowy przekazania obrazu. Gotowe dzieła zostaną przekazane nieodpłatnie na własność  Pałacu Kultury jako eksponaty.

 

Na zakończenie każdy Uczestnik pleneru otrzyma dyplom.

 

 

b)    II - części opłaty w wysokości 25,00 złotych, która zostaje wpłacona
przelewem na konto Organizatora, po przesłaniu Karty Zgłoszenia i upoważnia do udziału w wystawach na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

            - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – wernisaż 24.10.2016 godz. 17.00

            - Galeria Muza – Sosnowiec

            - Ośrodek Kultury - Będzin

Na zakończenie każdy Uczestnik otrzyma KATALOG DĄBROWSKICH DERBÓW ARTYSTYCZNYCH 2016.

 

Prace po wystawie: (Uwaga: zaznaczyć  TAK lub NIE , w odpowiednim polu). 

a) zostaną odebrane osobiście przez zgłaszającego  (wpisać TAK lub NIE). …………

 

b) proszę przesłać  pocztą kurierską na adres zgłaszającego, na koszt odbiorcy 
(wpisać TAK lub NIE) ………………
 
Zobowiązuję/-my się w terminie podanym przez Organizatora, dosłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora informacje niezbędne do prezentacji autorów (tekst notka
o autorze, materiały dodatkowe).

 

 

informacje dot. wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIA:

1)     Wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA:
a) druk FORMULARZA ZGŁOSZENIA można wypełnić elektronicznie (komputerowo), bez składania podpisu i skanowania dokumentu  – ale wtedy obowiązkowe jest podanie numeru Pesel lub numeru dowodu osobistego  i numeru telefonu Zgłaszającego .

2)     b) druk można też wypełnić ręcznie (drukowanymi literami), i wysłać pocztą tradycyjną– przy podpisywaniu druku nie wymagane jest podawanie numeru Pesel/ nr dowodu osobistego

3)     FORMULARZ ZGŁOSZENIA należy przesłać do Organizatora najpóźniej w terminie do dnia
19 maja  2016 r
(termin zgłoszeń)

4)     Zdjęcia proponowanych prac zgłaszanych do wystaw - należy przesłać w formacie: jpg, jpeg,

5)     Listę prac przyjętych do wystaw organizator ogłosi do dnia 30 września 2016 r

6)     Zgłoszenia do Derbów mogą dokonywać indywidualnie autorzy lub w ich imieniu placówki kultury, organizacje społeczne, związki artystyczne, itp.

7)     Karta Zgłoszenia może dotyczyć tylko jednego autora

8)     Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, jest dokonanie przez zgłaszającego wpłaty

 I-szej części opłaty w wysokości 15,00 złotych  jeżeli chcemy uczestniczyć w plenerze,
która musi być dokonana  i  przesłana wraz z FORMULARZEM  ZGŁOSZENIA.

Kartę Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail:
stowarzyszenie_TKZD@op.pl

 

9)       informacje o Derbach podawane są na stronie informacyjnej, pod adresem:
www.tworcy.zaglebiedabrowskie.org

 

https://www.facebook.com/Stkzd-Sosnowiec-858108637633968/

 

10)  W razie niejasności lub pytań – prosimy o kontakt z Biurem STKZD
pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie_TKZD@op.pl  lub telefonicznie 

            +48 795-422-561 

 

Plener połączony będzie z warsztatami prowadzonymi przez artystę plastyka.

 

 

 

Uroczysty  wernisaż derbów odbędzie się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej i towarzyszyć mu będzie Dzień Dąbrowski, który uświetnią występy regionalnych zespołów artystycznych

 

 

Maria Golanka 05.06.2016

Maria Golanka 05.06.2016

Maria Golanka o obrazach:

Kosmos I, i Anioł Zadumany, 5 czerwca 2016 r.

 

     Jolanta Placzyńska, Kosmos I, akryl na płótnie.

 

     Tematem obrazu jest twarz kobiety o wyraźnych konturach i mocnych barwach. Zajmuje jego centralne miejsce. Dominuje zieleń. Szmaragdowe odcienie traw i niebieskiego. Twarz w kolorach dojrzałej brzoskwini z wyraźnym rumieńcem w mimo nie doświetlonej, lewej części policzka, jest okrągła. Oczy zielne, mocno podkreślone. Łuki brwiowe łagodnie łączą kontur nosa z łukiem zewnętrznym brwiowym. Łuk przyjemnie spływa, jak namalowany wprawną, kobiecą ręką. Wyrazistość twarzy przykuwa oczy widza. Usta wypukłe, duże, dominują jak oczy, które zagarniają nasze spojrzenie. Uspokajają. Spłycają nasze ziemskie myśli. Lewa część twarzy ma spękaną fakturę farby. Włosy koliście zaczesane, ułożone w tzw. bombkę, wirują wokół według ściśle określonego ruchu, wybranego przez malarkę. Pola oddzielone łukami barwnie wypełniają dalszą, prawą część obrazu. Całość tonie w sychu wszechświata. Skrzą się kolory: biały, czarny i czerwony. Jego drobne kropki opierają się koncepcji kolistości. Nie pozbawiają jednak poruszania się całości. Spływają swoją drogą, ukośnymi liniami, lekko ku środkowi obrazu. Nie sięgają jednak jego centralnego punktu. Kompozycja magiczna, dynamiczna, wymusza lekkie pochylenie naszej twarzy, by uchwycić dmuch wiatru owiewającego drogę mleczną. Tylko szyja rzuca na tło płótna lekki cień. Lecz jest to spowodowane oświetleniem twarzy. Źródło światła znajduje się zapewne powyżej czoła postaci. To chyba ostatnie światło dnia, ciepłe, bursztynowe. Ta pora doby uspokaja, wycisza i wlewa w nas ukojenie. Niezwykłość kompozycji, barwy, ruch i zaskakująco spokojne spojrzenie kobiety, wymuszają w nas „zagapienie”. Długo nie zapomnimy obrazu pełnego subtelnej materii, która go ukształtowała pod wpływem emocji autorki. Długie płynne linie ułożone w łuki, to domena secesji. Barwy nasycone dominowały w malarstwie połowy XIXw.. Tu, zebrane, harmonijnie skomponowane, cieszą oczy widza.

 

     Kobieto z kosmosu, masz na twarzy dwa czasy. Ziemski i z nieboskłonu. Czy też okrywasz się czasem dodanym do swojego biegu życia i czasem obecnym. Dziewczyno z wszechświata, kto zostawił na części twojego oblicza spękanie równoznaczne przemijaniu. Dlaczego pozwoliłaś się tak naznaczyć. Czy w krainie w której żyjesz, wszystkie kobiety noszą znamiona wieku. Pozwól się przytulić. Masz taki łagodny wzrok. Nie ma w nim odrobiny buntu. W twojej krainie ktoś? nie pozwoli się kobietom buntować. Nawet jeśli od zarania świata klepsydrę wieku umieszcza na ich twarzach, zgrabnie podkładając pod nią teorię tradycji. Czy ktoś wezwał was, kobiety, do protestu. Oflagujcie się, weźcie do rąk transparent z napisem: NIE POZWALAMY. Krzyczcie, wysyłajcie sygnały. My kobiety z Ziemi deklarujemy pomoc. Macie w nas przyjaciółki. Lecz twoje zamilczenie jest dla mnie smutkiem. Twoja spokojna twarz zagadką. Twoje usta nawet nie drgną. Pozwól ich dotknąć. Mogę cię pocałować? U nas na Ziemi jest bajka o pocałunku, który zmienia pocałowaną osobę. Może ożywię twoją twarz. Wyciągnę rękę, dotknę gwiazd, które cię zasłaniają jak woalem. Są takie chłodne. Skrzą się czerwienią i bielą. Popatrz, nie mogę ich zsunąć, bo pojawiają się wciąż nowe. Chłód otula moją postać. Palcami stóp dotykam gwiazd jak małych, zimnych kamyków. A ty jesteś wciąż w tej samej odległości od mojej dłoni. Mrugnij okiem, że mnie słyszysz. Może krzykniesz. A może ty mnie nie rozumiesz? Popatrz, pokazuję dłońmi co masz zrobić. Wyciągam do ciebie palce. Dziewczyno z czasoprzestrzeni nie oddalaj się! Chcę złapać rąbek twojej sukienki. Ale ty nie masz ubrania. Ty nie masz tułowia. Jesteś tylko twarzą. Kolistością. Jesteś… , wytworem mojej wyobraźni? Powiedz: z jakich krain przybywasz, czy to mężczyźni z twojego plemienia, zapisują na twarzach kobiet drogę czasu. Powiedz im: jesteście okrutni. Powiedz im, że nie chcemy kontaktu z taką cywilizacją. My kobiety z Ziemi możemy wiele. Aaa… już nic do ciebie nie powiem. Zdenerwowałaś mnie swoim spokojem. Odpływaj w swoje szmaragdy, błękity, wschody i zachody galaktyk. W czarne dziury. I nie zapuszczaj się więcej na Drogę Mleczną. Tu wciąż nad światem górują mądre kobiety. Nie chcemy więc twojej cywilizacji.

Zaczekaj! Czy jesteś kobietą z Ziemi. Z krain gdzie kobietami rządzą…

 

     Obok przyklęknął Anioł. Zadumał się nad losem kobiet. On przecież z tej samej wioski co dziewczyna z kosmosu i ja. Rozmyśla o nas, czy o niej. Czy widział inne kobiety, mieszkanki czasoprzestrzeni. Może mi o tym opowie, o wielkiej tajemnicy. O nagrodzie istnienia. Jest taki otulony sobą. Niby nagi, a nie obnażony. Ma skrzydła w kolorze człowieczej skóry. Ziemski więc on. Nie żaden z poza. Pedicure i manicure ma nienaganny, francuski. Włosy blond zaczesane i spięte na czubku głowy. Część włosów z przodu tworzy grzywkę. E, ziemski on. Tak jak on się zamyśla, medytuje kobieta siedząca na łące. Nawet jeż obok jego nóg przycupnął. Malutkim noskiem chce dotknąć stopy. Tylko ten jeż ma jakieś dziwne oczy. Nie, dobre. Tak rysuje się na Ziemi świecące gwiazdy. Skreśla się punkty na krzyż. Więc ziemski Anioł. Kto by potrafił w takiej pozycji usiąść. A właśnie, kto? Tylko kobieta. Bo to postać kobiecego Anioła, miłe panie. O, to już ja go wyprostuje. Że nie pilnuje, nie podpowiada, nie osłania nas. Hej Anioł, odwróć twarz do mnie. Słyszysz, Aniołku mój. Nasz, kobiecy, piękny. Pokaż buzię. Proooszę. Jak masz na imię. Nie wyobrażam sobie, by dziewczyna Anioł nie miała imienia. I to jakiego imienia. Anielskiego. Ja mam pospolite. A ty, Aniołko? U nas jest wszechobecny gender, więc jak się do ciebie zwracać, by cię nie urazić. Czy macie podział na aniołów chłopców i dziewczynki. Mnie uczono, że anioły nie mają płci i są utkane z mgły. Nie wierze w to. Podziałów płci jest teraz tak wiele, że nie musicie się obawiać, iż się kogoś urazi. Milczysz, czy się zastanawiasz. Aniołko…

Ku memu zaskoczeniu Anioł odpływa i zabiera z sobą tajemnice swe. Muzyka pojawiająca się dokoła nas zatacza koła. Dźwięki tworzą plamy w kolorze różu, żółci, zielni i fioletu. Pojedyncze nuty spadają czarnymi kreskami i szerokimi pociągnięciami pędzla. Postać Anioła wygląda jakby głową wprawiała ciało w ruch. Obraca się wokół osi. Nie zmienia siedzącej pozycji. Wiruje wolno i dostojnie jak dziecięcy bączek, a ja nie mogę dostrzec jego twarzy. To nieziemskie doznanie. Szok. Do moich uszu wpływają przemyślane teksty ballad. Kobiety jak róże. Kobiety jak drzewa. Ktoś pięknie o tym śpiewa i gra na gitarze.

 

     Jolanta Placzyńska, Anioł Zadumany, akryl na płótnie.

 

     Liryczna konstrukcja powstała pod wpływem duchowości artystki. Przedstawia Anioła siedzącego w specyficznej pozie. Postać stanowi centralny punkt kompozycji. Trzeba nie lada splotu słów, by opisać tę pozę z podciągniętymi do brzucha nogami. Ułożone skośnie nogi po przekątnej obrazu, wraz z założonymi na kolanach naprzemiennie rękami, całkowicie zasłaniają tułów. Głowa obrócona w lewą stronę obrazu, ginie pod grzywą perłowych włosów. Koczek fryzury tkwi w osi kompozycji. Idealnie umiejscowione po obu stronach postaci skrzydła Anioła, stanowią wachlarz, jak w zabawce dla dzieci, ptaszku klaszczku. Można je też porównać do motyla. Skrzydła na płótnie są statyczne, mają kształtnie ułożone pióra i nie wiemy czy Anioł w zadumaniu porusza nimi w rytm swoich myśli. Możemy się tego tylko domyślać. Zapewne rytm skrzydeł wymusza lekki ruch głową i pociąga za sobą jak lawinę płatki myśli. Leniwie spadają grubymi pociągnięciami pędzla. Myśli płoną. Tło wokół anioła jest w ciepłych, nieco czerwonych barwach. Nie ma w nich agresji, to przywołanie ich do życia spowodowało podniesienie temperatury otoczenia. Myśli zatem nie są nostalgiczne, lecz pełne temperamentu, jak pole zabarwione paletą odcieni czerwieni i barwy żółtej. By przełamać dominujące barwy, autorka sięgnęła po zieleń. Uspokoiła gorączkę myśli. Głowa Anioła jest już na tle fioletu dalekiego nieba, skrzącego się gwiazdami skreślonymi przez autorkę dosłownie, stawiając krzyżyk. Anioł opuścił już ziemię i zapewne wspomina swoją ziemską posługę. Raz jeszcze przeżywa czyjąś wędrówkę. Może rozmawia z duszą. Przysiadł z nią na krawędzi nieba. Roztacza uroki wyższego piętra pozaziemskiego zamieszkania. Pozbywa się wraz nią ziemskich emocji. Za nimi rozciąga się okno obiecane. Przedłużenie istnienia w innym bycie. Tego tajemniczego faktu roztrząsanego przez ludzi na Ziemi. Ukryte za słowami niedopowiedziane jawi się przed widzem w barwach fioletu, który jest tutaj głębią. Ale to nie jest marynarski granat, więc bez obaw patrzymy na ścieżkę naszego nowego miejsca zameldowania. Z pozoru spokojny temat obrazu staje się nagle dynamiczny i znaczący dla wierzących w wędrówkę dusz. A może Anioł ma kłopoty z ziemskim opiekunem. Zmęczony jego niesubordynacją, duszą preferującą świat pokus i niekończących się zabaw przysiadł, by wyciszyć gotujące się w nim emocje. Wszak każdy z nas ma na sumieniu niejednego psikusa „podarowanego” aniołowi beztrosko – oczywiście, zawsze była to „zabawa”, dla śmiechu. Chce pozbyć się stresu. Poskarżyć ciszy. Doskonałe opanowanie warsztatu, pozwoliło autorce na wielowątkowość odczytu kompozycji. Odbiorca, widz, ma zatem przemyślnie naniesioną na płótno mozaikę emocji, z której ułoży swój obraz Anioła zamyślonego. Zadumanego, nieobecnego, lecz zawsze postawionego na odległość jednego naszego spojrzenia.  

 M.Golanka.

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,979,775 unikalnych wizyt